PRIVATUMAS

1.1. Sutarties šalys susitarė, kad pirkėjas, jeigu jis yra fizinis asmuo, privalo pranešti pardavėjui savo vardą ir pavardę, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, įskaitant pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

1.2. Pirkėjas ats. suinteresuotas asmuo (toliau „pirkėjas“ arba „suinteresuotas asmuo“) asmens duomenis pardavėjui teikia savanoriškai, siekdamas įvykdyti iš pirkimo sutarties kylančias savo pareigas ir toliau su juo bendrauti. Be jų, pardavėjas negali tinkamai vykdyti sutarties su pirkėju, todėl nebus įmanoma jos sudaryti su pirkėju. Šių asmens duomenų tvarkymo tikslas – mokestinio dokumento išdavimas, ikisutartiniai santykiai, pirkėjo tapatybės nustatymas, užsakymo patvirtinimas telefonu ar el. paštu, prekių pristatymas, registracija internetinėje parduotuvėje https://marmarabarber.sk, įgyvendinimas. rinkodaros veikla, informacija apie naujienas ir akcijos pasiūlymus.

1.3. Pardavėjas suinteresuotų asmenų asmens duomenis tvarko rinkodaros tikslais, remdamasis jų prašymu arba. suinteresuoto asmens sutikimas pagal Akto Nr. ne. 18/2018 Rink. NR SR. Sutikimą, kad šiuo tikslu būtų tvarkomi asmens duomenys, paveiktas asmuo išreiškia užsakydamas prekes per internetinę parduotuvę https://marmarabarber.sk, registruodamasis internetinėje parduotuvėje https://marmarabarber.sk ar kitu tinkamu būdu. . Nukentėjęs asmuo išreiškia savo sutikimą, pažymėdamas atitinkamą langelį prieš išsiųsdamas užsakymą arba registruodamasis internetinėje parduotuvėje https://marmarabarber.sk, kad pardavėjas tvarkytų ir saugotų jo asmens duomenis vardo, pavardės, el. pašto adresą pardavėjo veikloje, susijusioje su informacijos apie naujienas ir specialius pasiūlymus siuntimu bei juos apdorojo savo informacinėje sistemoje Marketing. Šį sutikimą Pirkėjas Pardavėjui suteikia apibrėžtam laikui, kol bus įvykdytas Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo tikslas.

1.4. Pirkėjas, išsiųsdamas užsakymą pardavėjui, sąžiningai pareiškia, kad duoda sutikimą pagal 2 str. § 11 str. 1 Akto Nr. 122/2013 Sąjunga dėl asmens duomenų apsaugos su pakeitimais (toliau – ZnOOÚ), kad pardavėjas tvarkytų ir saugotų savo asmens duomenis 1.1 punkte nurodyta apimtimi. 1.2 punkte nurodytais tikslais. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti ir disponuoti Pirkėjo asmens duomenimis pagal galiojančius Slovakijos Respublikos teisės aktus. Pardavėjas, įvykdęs tvarkymo tikslą, nedelsdamas užtikrina Pirkėjo asmens duomenų likvidavimą pagal 2 str. § 17 str. 1 ZnOOÚ. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis Pirkėjas gali bet kada raštu atšaukti. Sutikimas nustoja galioti per 1 mėnesį nuo pirkėjo sutikimo atšaukimo įteikimo pardavėjui.

1.5. Pirkėjas turi teisę ir galimybę atnaujinti savo asmens duomenis tiesiogiai internetiniu režimu internetinės parduotuvės svetainėje, klientų skiltyje, iškart po prisijungimo.

1.6. Pardavėjas pareiškia, kad vadovaudamasis 2 str. 6 str. 2 raidė c) ZnOOÚ rinks asmens duomenis tik 1.2 punkte nurodytu tikslu. šias bendrąsias sąlygas.

1.7. Pardavėjas pareiškia, kad vadovaudamasis 2 str. 6 str. 2 raidė e) ZnOOÚ užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tik tokiu būdu, kuris atitinka tikslą, dėl kurio jie buvo surinkti.

1.8. Pardavėjas pareiškia, kad pagal 6 str. 2 raidė i) ZnOOÚ asmens duomenis tvarkys vadovaudamasi gera morale ir veiks taip, kad tai neprieštarautų arba neapeitų ZnOOÚ ar kitų visuotinai privalomų teisinių reglamentų.

1.9. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo, gavęs raštišką prašymą

patvirtinimas, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne,

visuotinai suprantama forma informacija apie asmens duomenų tvarkymą informacinėje sistemoje tiek, kiek:

a) pardavėjo ir pardavėjo atstovo, jei jis paskirtas, identifikavimo duomenis,

b) tarpininko tapatybė; tai netaikoma, jei pardavėjas, gaudamas asmens duomenis, nesilaiko ZnOOÚ § 8,

c) asmens duomenų tvarkymo tikslas,

d) asmens duomenų sąrašas arba asmens duomenų apimtis pagal 10 straipsnio 1 dalį. 4, pirmasis sakinys ZnOOÚ a

e) papildoma informacija, kuri, atsižvelgiant į visas asmens duomenų tvarkymo aplinkybes ir sąlygas, reikalinga pirkėjui, kad jis garantuotų savo teises ir įstatymų saugomus interesus, visų pirma:

- nurodymas dėl savanoriškumo ar pareigos pateikti reikiamus asmens duomenis; jei pardavėjas gauna pirkėjo asmens duomenis remdamasis pirkėjo sutikimu pagal ZnOOÚ 11 straipsnį, jis taip pat praneša jam apie sutikimo galiojimą ir jei pirkėjo pareiga pateikti asmens duomenis kyla iš tiesiogiai vykdytino teisiškai privalomo akto. Europos Sąjungos tarptautinę sutartį, kurios privalo laikytis Slovakijos Respublika, arba pardavėjas praneša pirkėjui teisinį pagrindą, kuriuo jam nustatoma ši pareiga, ir praneša apie atsisakymo pateikti asmens duomenis pasekmes,

gavėjų ratas, jeigu numatoma arba akivaizdu, kad asmens duomenys jiems bus pateikti,

trečiosioms šalims, jei numatoma arba akivaizdu, kad joms bus pateikti asmens duomenys,

atskleidimo forma, jei asmens duomenys turi būti atskleisti

trečiosiose šalyse, jei numatoma arba aišku, kad asmens duomenys bus perduoti į šias šalis,

1.10. Priimant sprendimą pagal 1.14. Pirkėjas turi teisę susipažinti su operacijų apdorojimo ir vertinimo tvarka:

tikslią, visuotinai suprantamą informaciją apie šaltinį, iš kurio gavo savo asmens duomenis tvarkymui,

jos asmens duomenų, kurie yra tvarkomi, sąrašas paprastai suprantama forma,

ištaisyti arba sunaikinti savo neteisingus, neišsamius ar pasenusius asmens duomenis, kurie yra tvarkomi,

sunaikinti jos asmens duomenis, kurių tvarkymo tikslas baigėsi; jeigu tvarkomi oficialūs dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, gali reikalauti juos grąžinti,

jos asmens duomenų, kurie yra tvarkomi, likvidavimas, jei buvo pažeisti teisės aktai,

jos asmens duomenų blokavimas dėl sutikimo atšaukimo nepasibaigus jo galiojimo terminui, jeigu pardavėjas asmens duomenis tvarko pirkėjo sutikimu.

1.11. Pirkėjo teisė pagal 1.10 punktą. 3 ir 4 punktai gali būti ribojami tik tuo atveju, jei toks ribojimas atsiranda dėl specialaus įstatymo arba jo taikymas pažeistų pirkėjo apsaugą arba pažeistų kitų asmenų teises ir laisves.

1.12. Pirkėjas turi teisę nesutikti su pardavėju, remdamasis nemokamu rašytiniu prašymu

tvarkyti savo asmens duomenis, kurie, kaip tikisi ar bus tvarkomi, tiesioginės rinkodaros tikslais be jo sutikimo ir prašydami juos sunaikinti,

Pirkėjo vardo, vardo, pavardės ir adreso naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais pašto sistemoje arba

pirkėjo titulo, vardo, pavardės ir adreso pateikimas tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.13. Pirkėjas, remdamasis rašytiniu prašymu arba asmeniškai, jei klausimo negalima atidėti, turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi prieš asmens duomenų tvarkymą pagal § 10 dalį. 3 raidė a), e), f) arba g) ZnOOÚ pateikdamas pagrįstas priežastis arba pateikdamas įrodymus, kad neteisėtai kišamosi į jos teises ir įstatymų saugomus interesus, kuriems dėl tokio asmens duomenų tvarkymo konkrečiu atveju daroma arba gali būti padaryta žala; jeigu tam netrukdo teisinės priežastys ir įrodoma, kad pirkėjo nesutikimas yra pagrįstas, pardavėjas privalo nepagrįstai nedelsdamas, kai tik leidžia aplinkybės, užblokuoti ir sunaikinti asmens duomenis, kurių tvarkymui pirkėjas nesutiko.

1.14. Be to, Pirkėjas, gavęs raštišką prašymą ar asmeniškai, neprieštarauja Pardavėjui ir nepaklūsta Pardavėjo sprendimui, kuris turėtų jam teisinių padarinių ar reikšmingos įtakos, jeigu toks sprendimas priimtas remiantis tik automatizuotu savo asmens duomenų tvarkymą. Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad Pardavėjas peržiūrėtų priimtą sprendimą kitokiu nei automatizuoto tvarkymo būdu, o Pardavėjas įsipareigoja tenkinti Pirkėjo prašymą, kad įgaliotas asmuo atliktų lemiamą vaidmenį peržiūrint sprendimas; pardavėjas informuoja pirkėją apie tyrimo būdą ir išvados rezultatą per 1.21 punkte nurodytą terminą. Pirkėjas šios teisės neturi tik tuo atveju, jei tai numato specialus įstatymas, numatantis priemones pirkėjo teisėtiems interesams apsaugoti, arba jeigu ikisutartiniuose santykiuose ar sutartinių santykių metu pardavėjas priėmė sprendimą laikytis 2014 m. pirkėjo prašymu arba jeigu pardavėjas sutartyje ėmėsi kitų tinkamų priemonių teisėtiems pirkėjo interesams apsaugoti.

1.15. Jeigu pirkėjas pasinaudoja savo teise

raštu ir iš jo prašymo turinio matyti, kad ji naudojasi savo teise, prašymas laikomas pateiktu pagal šį įstatymą; paštu pateiktą prašymą arba Pirkėjas įteiks raštu ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo išsiuntimo dienos,

asmeniškai žodžiu į protokolą, iš kurio turi būti aišku, kas pasinaudojo teise, ko jis reikalauja ir kada bei kas surašė protokolą, jo ir pirkėjo parašas; pardavėjas privalo perduoti pirkėjui protokolo kopiją,

tarpininko atveju pagal šios dalies 1 ar 2 punktą pastarasis privalo nepagrįstai nedelsdamas persiųsti pardavėjui šį prašymą ar protokolą.

1.16. Jei pirkėjas įtaria, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi nepagrįstai, jis gali pateikti pasiūlymą Slovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos tarnybai pradėti procedūrą dėl asmens duomenų apsaugos.

1.17. Jeigu Pirkėjas nėra visiškai veiksnus, jo teises gali įgyvendinti atstovas pagal įstatymą.

1.18. Jeigu pirkėja nėra gyva, jos teises pagal šį įstatymą gali įgyvendinti artimas asmuo.

1.19. Pirkėjo prašymas pagal 1.9., 1.10. 1 /, 3 / iki 6 ir 1.12 punktas. iki 1.14. pardavėjas suteiks nemokamai.

1.20. Pirkėjo prašymas pagal 1.10 punktą. 2 / pardavėjas suteikia neatlygintinai, išskyrus mokėjimą, kurio suma negali viršyti tikslingai patirtų materialinių išlaidų, susijusių su kopijų darymu, techninių laikmenų tiekimu ir informacijos siuntimu pirkėjui, sumos, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip. .

1.21. Pardavėjas įpareigotas pirkėjo prašymą nagrinėti pagal 1.19 punktus. ir 1.20. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

1.22. Pirkėjo teisių apribojimas pagal 1.11 skirsnį. pardavėjas nedelsdamas raštu praneša apie tai pirkėjui ir Slovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos tarnybai.

1.23. Pardavėjas pareiškia, kad vadovaudamasis 2 str. § 15 str. 1 raidė b) ZnOOÚ tvarko pirkėjo asmens duomenis 1.2 punkte nurodytais tikslais. šias sąlygas per šiuos tarpininkus: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

Išsiuntus užsakymą ar užsiregistravęs pirkėjas gali gauti ataskaitas apie pardavėjo prekių, akcijų ir paslaugų pasiūlymus. Prenumeratorius gali bet kada atšaukti siuntimą, prisijungęs prie klientų centro skiltyje „Mano paskyra“ ir poskyryje „Mano naujienlaiškis“.

Pirkėjas, pažymėdamas langelį prieš išsiųsdamas užsakymą, nurodo, kad susipažino su šiomis bendromis sąlygomis, visiškai supranta jų turinį ir su jomis sutinka.

Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias bendrąsias pirkimo sąlygas. Pareiga pranešti apie bendrųjų sąlygų pasikeitimą raštu įvykdoma jį patalpinus svetainėje https://marmarabarber.sk.

Atitinkamos Civilinio kodekso nuostatos, Akto Nr. 22/2004 Rink.Dėl elektroninės komercijos ir įstatymo Nr. 128/2002 Sb.Dėl vidaus rinkos valstybinės kontrolės vartotojų apsaugos klausimais ir dėl kai kurių įstatymų pakeitimo su pakeitimais, padarytais Aktu Nr. 284/2002 Sb. su pakeitimais ir Aktu Nr. 102/2014 Rink.Dėl vartotojų apsaugos nuotolinėje prekyboje.

Visos bitkoinų kainos konvertuojamos iš euro kainos pagal Bitcoin Best Bid (BBB) kursą, kurį pateikia mūsų BitPay partneris. Prie visų Bitcoin operacijų pridedama sąskaita faktūra, kuri galioja 15 minučių. Jei neapmokama per nurodytą limitą, būtina sudaryti naują sąskaitą.

Atšaukti užsakymai: už atšauktus užsakymus gali būti grąžinami pinigai eurais. Pinigai bus grąžinti visa užsakymo vertės suma eurais į banko sąskaitą pagal pirkėjo pageidavimą.

Grąžinti užsakymai: Grąžinus užsakymus, pirkėjo reikalavimu bus grąžintos lėšos eurais į banko sąskaitą.

Mokėjimo anomalijos:

Jei mokant Bitcoin vardu atsirastų kuri nors iš toliau nurodytų situacijų, mūsų klientų aptarnavimo tarnyba bandys su jumis susisiekti ir padėti išspręsti situaciją.

Permokėtas užsakymas: Permokėtas užsakymas bus priimtas ir visos lėšos, viršijančios reikiamą sumą, grąžinamos pirkėjui.

Nepakankamai apmokėtas užsakymas: Užsakymas bus anuliuotas, o apmokėjimas grąžinamas pirkėjui.

Pavėluotas užsakymas: užsakymas bus atšauktas, o sumokėta suma grąžinama pirkėjui.

Jei nei Melrose Marmara sro, nei BitPay negalės patikrinti Bitcoin operacijos teisėtumo, užsakymas bus atšauktas.

Šios bendrosios sąlygos įsigalioja pirkėjo atžvilgiu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.

KURIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IŠ JŪSŲ?

Tam, kad galėtume patenkinti Jūsų poreikius, pageidavimus ir atitinkamai juos patenkinti pagal Jūsų idėjas ir lūkesčius, todėl turime žinoti Jūsų asmens duomenis. Tada mes naudojame surinktus duomenis, kad palaikytume ir pagilintume geriausius jūsų ir mūsų įmonės „Melrose Marmara sro“ santykius. Kad galėtume sėkmingai įgyvendinti šį savo ketinimą, mums reikia jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis.

Šią informaciją mes stengiamės gauti iš jūsų kurdami užsakymą mūsų svetainėje. Jūs automatiškai užsiregistruojate mūsų sistemoje. Turime jūsų vardą, pavardę, atsiskaitymo ir pristatymo adresą, telefono ir el. pašto kontaktus.

Įmonė Melrose Marmara sro viso šio proceso metu laikosi galiojančių teisės aktų ir bendrųjų verslo sąlygų.

KODĖL MUMS REIKIA ŠIOS JŪSŲ INFORMACIJOS?

Asmens duomenys pirmiausia naudojami elektroniniam jūsų užsakymo apdorojimui, teisingam prekių pristatymui iš jūsų užsakymo, taip pat iš jūsų gaunamų mokėjimų gavimui, atsiskaitymui ir, galiausiai, bendravimui su jumis dėl jūsų užsakymo. įsakymas. Šie veiksmai yra labai svarbi ir neatsiejama mūsų darbo dalis.

Mūsų įmonės Melrose Marmara sro rinkodaros tikslais taip pat naudojami Jūsų asmens duomenys, taip pat įvairiai statistikai kurti, kuri, tačiau, yra rengiama tik mūsų įmonės vidiniais tikslais. Jūsų asmens duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus subrangovus ir tarpininkus, o tik tie duomenys, kurie yra susiję su būtinu ir sėkmingu Jūsų užsakymo įvykdymu ir vėlesniu jo pristatymu.

Melrose Marmara sro yra pasiryžusi tai padaryti.

KAIP PAKEISTI, ATNAUJINTI, IŠTRINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

Mūsų klientai gali bet kada redaguoti savo asmeninius duomenis prisijungę prie savo paskyros arba pateikę raštišką prašymą, kuris turi būti išsiųstas mūsų elektroninio pašto adresu info@barbermarmara.eu. Atlikus šį veiksmą, jūsų asmens duomenys vėliau bus ištrinti iš Melrose Marmara sro duomenų bazės, kuri jų nebeapdoros.

Jei nebenorite gauti naujienlaiškio iš mūsų įmonės Melrose Marmara sro, galite nemokamai atsisakyti prenumeratos naujienlaiškio apačioje paspaudę "atsisakyti prenumeratos".

KAS YRA SLAPUKAI IR KĄ JIE REIKŠMĖ MUMS?

Slapukas yra trumpas tekstinis failas, kurį jūsų lankoma svetainė siunčia į jūsų naršyklę. Įmonė Melrose Marmara sro naudoja šiuos vadinamuosius slapukai, skirti pagerinti ir supaprastinti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje & lt; a href = "https://marmarabarber.sk" & gt; https: //marmarabarber.sk< / a & gt ;. Mūsų įmonė jų nenaudoja jūsų asmeninei informacijai saugoti, taip pat nesidalijame ja su trečiąja šalimi.

Slapukų pagalba gauname tokius duomenis kaip apsilankymų mūsų svetainėje skaičius, bendras klientų skaičius, taip pat informacija apie tai, kokio tipo prekes perkate internetu, kad galėtume pasiūlyti Jums prekę ieškau su nuolaida, pvz. naudojantis naujienlaiškiu.

Norint apsipirkti internetu, jūsų naršyklėje turi būti įjungti slapukai.